-> Luật Hàng hải
-> Kiểm tra tại Cảng biển
-> Giá và phí
-> Xuất khẩu / Nhập khẩu
Hải Quan
Nhập cảnh
Thuế
Kiểm dịch
-> Vận tải
Quy định Cảng biển
Vận tải biển
Vận chuyển bộ
Vận tải thủy nội địa
Vận tải đa phương thức
Trung chuyển
Kiểm tra & Giám sát
Logistics
-> Các văn bản - luật khác
Lao động
Trọng tài
Doanh nghiệp
 


LUẬT HÀNG HẢI

 

Văn bản số
Nơi ban hành
Nội dung
40/2005/QH11
Quốc hội
23/2004/QH11
Quốc hội
Quốc hội
3-L/CTN 7/4/1998
Uỷ ban thường vụ Quốc hội
62/2006/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định 62/2006/NĐ-CP ngày 21/06/2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
18/2006/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/2/2006 về xử lý tài sản chìm đắm ở biển.
180/2005/QĐ-TTG
Chính phủ
Quyết định 180/2005/QĐ-TTg ngày 18/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt nam năm 2005-2006.
34/2003/NĐ-CP
Chính phủ
269/2003/QĐ-TTG
Chính phủ
160/2003/NĐ-CP
Chính phủ
24-2001-ND-CP
Chính phủ
57/2001/NĐ-CP
Chính phủ
23/2001/NĐ-CP
Chính phủ
NĐ số 23/2001/NĐ-CP ngày 30/5/2001 về Sửa đổi, bổ sung NĐ 91/CP ngày 22/8/1997.
10/2001/NĐ-CP
Chính phủ
92/1999/NĐ-CP
Chính phủ
40/1998/NĐ-CP
Chính phủ
NĐ số 40/1998/NĐ-CP ngày10/6/1998 của CP về kinh doanh vận tải biển của Công ty, doanh nghiệp tư nhân.
53/1998/NĐ-CP
Chính phủ
NĐ số 53/1998/NĐ-CP ngày 21/7/1998 của CP quy định về tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.
Chính phủ
99/1998/NĐ-CP
Chính phủ
NĐ số 99/1998/NĐ-CP ngày 28/11/1998 của CP về quản lý mua, bán tàu biển.
55/1998/NĐ-CP
Chính phủ
91/CP
Chính phủ
780/TTg
Chính phủ
79/CP/1995
Chính phủ
639/QĐ/TTg
Chính phủ
203/TTg
Chính phủ
64/2005/QĐ-BGTVT
Bộ giao thông vận tải
Quyết định 64/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về vùng hoa tiêu Hàng hải bắt buộc của Việt Nam.
57/2005/QĐ-BGTVT
Bộ giao thông vận tải
Quyết định số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Hàng hải.
56/2005/QĐ-BGTVT
Bộ giao thông vận tải
Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam.
52/2005/QĐ-BGTVT
Bộ giao thông vận tải
Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 về tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.
70/2005/QĐ-BGTVT
Bộ giao thông vận tải
Quyết định 70/2005/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2005 quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Hàng hải.
53/2005/QĐ-BGTVT
Bộ giao thông vận tải
Quyết định số 53/2005/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ngày 27/10/2005 về báo hiệu hàng hải.
48/2005/QĐ-BGTVT
Bộ giao thông vận tải
Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ngày 30/9/2005 về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
41/2005/QĐ-BGTVT
Bộ giao thông vận tải
Quyết định của Bộ GTVT số 41/2005/QĐ-BGTVT ngày 16/09/2005 về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tại Việt nam.
26/2005/QĐ-BGTVT
Bộ giao thông vận tải
04/2005/QĐ-BGTVT
Bộ giao thông vận tải
11/2004/TT-BGTVT
Bộ giao thông vận tải
2756/2002/QĐ-BGTVT
Bộ giao thông vận tải
253/1998/TT-BGTVT
Bộ giao thông vận tải
16/1999/TT-BTC
Bộ tài chính

 

 

 
 

Trang chính | Hội viên | Tổ chức hiệp hội | Dịch vụ thông tin
Đào tạo & tuyển dụng | Quy định | Hoạt động | Tin tức | Tiêu chuẩn | Hình ảnh